Количка
0 продукта
 
Препоръчани
 

Условия за ползване

С

 

Условия

 

Условия за ползване

 

 

 

 

 

 

 

Използването на сайта homegardenvt.com автоматично означава, че посетителят се съгласява и приема условията, изложени по-долу.

 

 

Homegardenvt.com си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта и неговите елементи във всеки един момент, без да се задължава да уведомява за това своите потребители. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.

 

 

Хоум Граден ВТ ЕООД притежава правата върху целия уеб сайт Homegardenvt.com, снимков материал, съдържание, модели и всички негови елементи. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от наша страна, нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторско право и сродните му права.

 

 

Идеи, предложения и др. подобни, изпратени доброволно от наш потребител, стават автоматично наша собственост и не бихме дължали обезщетение или каквато и да е друга форма на компенсация за ползването им.

 

 

При регистрация потребителят получава имейл абонамент за началото на всяка кампания. От секцията МОЯТ ПРОФИЛ може да бъде променена настройката за получаване на информационни съобщения за предстоящи разпродажби и продукти.

 

 

Характеристиките на продуктите в нашия уеб сайт (цвят, размери и др.) са базирани на характеристики предоставени ни от съответните доставчици. Вариация в цветовата гама е възможна вследствие на различните настройки на мониторите.

 

 

При извършена покупка от Homegardenvt.com се задължаваме да доставим продукта с куриерска фирма "Еконт" до клиента според детайлите на поръчката. Извършена покупка задължава клиента да заплати крайната цена на поръчката по един от следните начини: - при доставка, на куриера - предварително, в случаи на плащане по банков път, чрез е-Pay или Paypal.

Съществува опция за получаване на поръчаните стоки, директно от офиса на фирмата: гр.София 1750, жк.Младост 1 бл.24 вх.4 партер без начисляване на такса за доставка!!!

 

Върнати от клиента пратки, с наложен платеж, не се приемат.

 

 

Всеки, който желае да деактивира своя профил във Homegardenvt.com, може да го направи, като изпрати имейл на info AT homegardenvt.com с това свое искане. В рамките на два работни дни от получаването на имейла в нашата система, същият ще получи отговор - потвърдителен имейл за деактивацията.

 

 

За въпроси, неуредени в тази част, се прилага българското законодателство.

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “Home Garden” (“Хоум Гарден”)

 

 

 

І. ПРЕДМЕТ

 

 

 

Чл. 1. Настоящите общи условия (ОУ) за продажба регулират отношенията между: “ХОУМ ГАРДЕН ВТЕООД с ЕИК 131337582, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, ул. “Маестро Кънев” № 72, представлявано от управителя Веселка Запрянова Трифонова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин “Homegardenvt” (“Хоум Гарден”), наричан по-долу “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

 

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

 

 

Наименование на Доставчика: “ХОУМ ГРАДЕН ВТЕООД;

 

 

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, ул. “Княгиня Клементина” № 18;

 

 

Адрес за упражняване на дейността: гр. София1750, жк.Младост 1 бл.24 вх.4 партер;

 

 

Данни за кореспонденция: гр. София, 1750, жк.Младост 1 бл.24 вх.4 партер, Email: homegardevt@gmail.com , тел: +359 29557383;

 

 

Вписване в търговски регистър при Агенция по вписванията: ЕИК 131337582;

 

 

Надзорни органи:

 

 

• Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;

 

 

• Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;

 

 

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 131337582.

 

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

 

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://homegardenvt.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

 

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 

 

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 

 

Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

 

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

 

 

Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

 

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

 

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

 

Чл. 5.

 

 

 

 

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

 

 

Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

 

 

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

 

 

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

 

 

Чл. 6.

 

 

 

 

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

 

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

 

Чл. 7.

 

 

 

 

 

За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

 

 

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

 

 

С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

 

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 

 

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

 

В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

 

 

Чл. 8.

 

 

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 

 

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 

 

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

 

 

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

 

 

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

 

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

 

Чл. 9.

 

 

 

 

 

 

 

Договорът се сключва на български език.

 

 

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://homegardenvt.com/terms

 

 

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

 

 

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

 

 

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

 

 

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

 

 

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

 

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 

 

Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

 

Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

 

 

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 

 

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 

 

Избор на способ и момент за плащане на цената.

 

 

Потвърждение на поръчката;

 

 

 

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 

 

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

 

Чл. 12.

 

 

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

 

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

 

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 

 

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

 

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 

 

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. Заплащането се извършва в брой на куриера, доставящ заявените продукти, с изключение на посочените по-долу случаи, при които се изисква авансово заплащане на част от или цялата стойност на поръчките, а именно:

 

 

при поръчки на стойност над 500 лв., в който случай се изисква авансово заплащане на част от стойността на поръчката, а именно до 50% от стойността на поръчката, платима в срок от 24 часа. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на доставчика.